Pilis Keresztje

Pilis Keresztjének felújítása

Pilis Keresztjének felújítása

Kedves Keresztény Testvérek!

A Csíksomlyótól ajándékba kapott, Hargita erdejéből származó Pilis Keresztjének fája kiváltságos, nemes küldetésének szolgálatában elfáradt. Élt 14 évig!
A 2003 Téli Napfordulóján megszentelt Pilis Keresztje messziről hirdette hazánk történelmének értékrendjét. Azóta zarándokolnak hozzá lelki megnyugvásra a világ zajától megfáradt emberek. A kereszt erkölcsi kerítésként védi Kárpát-medence Szent hegyének, Pilisnek ezer éves keresztény kultúráját. Ma a világban 5 hitéért üldözött ember közül 4 keresztény. A vészt jósló tény ismeretében kell megvédenünk igazán hitünk jelképét, mert ami a kereszténységet fenyegeti, az hazánkra is veszélyes!

Pilis Keresztjének felújítása

Pilis Keresztjének fája rendületlenül állta a viharokat, fagyokat, esőt és forró napot. Sajnos a kezelés ellenére elkorhadt, a fát megtámadta a baktérium és pusztulásnak indult. A történelmi kegyhelyről érkezett, megszentelt kereszt becses maradványait tiszteletéhez méltón, otthonának párkányán, annak csendes zugában helyeztük el végső nyugalomra.

Gyógyíthatatlanná vált kereszt helyett újat készítünk vasból, melynek költségeit kizárólag csak adományokból és munkafelajánlásból kívánjuk fedezni a népakarat igazolásaként. Pillanatnyilag a statikus szakvéleményére várunk, majd annak birtokában felújítási kérelemmel az Önkormányzathoz fordulunk.

Pilis Keresztjének felújítása

Tapasztalhatjuk napjainkban hová vezet az Isten nélküli világ. Ha élhető jövőt akarunk utódainknak, ellent kell állni a kereszténytelenítési törekvésekkel szemben úgy, hogy nyíltan és hangosan meg kell vallanunk keresztény hitünket, erkölcsi iránytűnket!
Itt, a hegyen Pilis Keresztjéről alászállt Jézus áldását adja falunkra, hazánkra, magyar nemzetünkre. Legyünk hát hűek Hozzá!

Felújítására ezért gyűjtést indítunk. Adományaikat a pilisszántói Takarékszövetkezetben kezelt számlára lehet befizetni:
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet számlaszám: 65700031-10123140
Pilisszántóért Egyesület

Egyéb segítséget, munkafelajánlást Szőnyi József kezeli.
Tel.: +3630/268-5953

Pilisszántó, 2017. október
Szőnyi József, Pilisszántóért Egyesület

A Pilis Keresztje a YouTube-on

Pilisszántói dokumentumfilm-tár: A Pilis Keresztje

Pilis Keresztje

Pilis Keresztjének megszentelése 2003. december 20-án

Kedves Pilis Keresztjének hívószavára érkezett barátaim! Nehéz megszólalnom a meghatottságtól ennyi ember láttán. Ennyi embert érintett meg a kereszt szelleme?

Ismeretlenül, sárban megnehezült lábakkal, járható utaktól eldugottan, hideg, ködös időben, csúszós-köves, meredek erdei úton felkapaszkodva jöttek, jönnek ide fel a Kereszthez idősek és fiatalok egyaránt. Megdöbbentő a felismerés: a mai érzékelten, sivár, kavargó világban ennyire éhezik az ember valami másra, valami magasabb rendű, maradandó értékre?

Pilis Keresztje az első percben megmutatta erejét. Iránytűként hívja magához a felnéző embert, aki örömmel, fáradságot leküzdve, megkönnyebbülve fújja ki magát a célnál. Ez lenne a Keresztút titka?

A hatalmas Pilis lábánál az óriási kereszt tövében állva azért sem akaródzik beszélni, mert ismerve a hegy és a kereszt üzenetének nagyságát, mellette az ember olyan parányinak érzi magát, hogy méltatlannak tűnik a szó.

Igazi mondanivalója Pilis Keresztjének van!

Ő, Pilis Keresztje különleges kereszt. Tölgyfáját Hargitáról hozták ajándékul a Pilisnek. Így fogott kezet a Kárpát-medence két szakrális hegye, a Hargita és a Pilis.

Különleges a kereszt azért is, mert nincs rajta a megfeszített Jézus. Nincs rajta, mert feltámadott. De a feltámadás feltétele a keresztre feszítés, az emberiségért vállalt áldozathozatal. Jézus végigszenvedte a golgota gyötrelmeit és meghalt, de ha itt lenne vége a keresztútnak, akkor halálának semmi értelme nem lett volna. Áldozathozatal nélkül ma sincs feltámadás. Itt a Pilisben a feltámadás keresztje áll, és messziről látható erkölcsi kerítésként védi a hegység történelmi értékeit, védi és hirdeti a Pilisben őshonos keresztény hitet.

Bár a múltról beszél, de a jövőnek szól.

Beszél a születése óta eltelt kétezer esztendőről. Mennyi változás történt a világban ez idő alatt, de Ő rendíthetetlenül áll. Hazánk történelmét Ő írta meg. Ma már nem lenne Magyarország, ha Ő innen a Pilisből nem figyel ránk.

Árpád-házi Szent királyaink innen irányították a Kárpát medencét. Európa összes népe nem adott annyi szent királyi sarjat, mint Magyarország. Pilis Keresztje róluk is beszél. Újkori történelmünk megdönthetetlennek hitt izmusai: marxizmus, szocializmus, kommunizmus sehol sincsenek, de a Kereszt áll.

Itt a Pilis barlangjaiban szentéletű férfiak éltek. A Szent Keresztet tisztelő magyar Pálos szellemiség meghódította az egész világot. Horvátországtól Spanyolországig, Brazíliától a Pilisig. Paraguay barlangjaiban még látták a pilisi rovásírást.

Keresztünk Géza fejedelem Esztergomjától, Hunyadi Mátyás Visegrádjáig a hegység sok nagyszerű titkáról tudna mesélni, melyek ma még némán megbújnak Pilis erdőiben. Csak nehogy végleg elpusztítsák őket! Ők bűvölték meg Sík Sándort és Prohászka püspököt is.

A titkok üzenői itt-ott már előbújnak: fura kövek, nyílhegyek, ismeretlen középkori alagutak, épületromok, vagy Keresztes Kő formájában és bizonyítják a titkok létezését.

Pilis Keresztje beszél nekünk a pilisi községek sokszínű nemzetiségeiről, akik több száz éve élnek egymás közvetlen szomszédságában. Az előttünk elterülő Pilis-medence, akár egy makett, a Kárpát-medence kicsinyített mása. Szerbek, cigányok, svábok, tótok egymást tisztelve, békében és szeretetben alkotnak közösséget a magyarokkal a Pilis ölelésében. Egységük a Kárpát-medence katlanában forrt össze egy hazává. A Szent Korona egyenrangúvá tette őket. Ezt az egymásra utalt közösséget úgy hívják: Hungária. Ennek az összefogásnak eredményeként épült meg mindnyájunk Pilis Keresztje. Százhuszonhét éves legjobb minőségű tölgyfáját Erdély küldte. A Hargita erdeiből származó tölgyet Csíkmindszent ajándékaként hozta Nagy András Pilisszántóra, a Pilis hegységnek hódolva ezzel. A szétszakadt nemzet így keresi köldökzsinórját az érte aggódó anyaföldjéhez. Egyszerű emberek, egyszerű reakciója bizonyítja: ezt az országot az egyszerű emberek építik!

Pilis Keresztje ennek az összefogásnak eredményeként az egymáshoz tartozásunknak állít emléket, egyúttal védi a Pilist attól, ami nem oda illik. Hirdeti a pilisi községek és az ország hagyományos, mély keresztényi vallásosságát.

Jelzi, hogy a téli napfordulón, december 21-én, az újjászületés napján, amikor a sötétség a legteljesebb terjedelmével fekszik hazánk felett, a Ziribár fölött ébredő, éltető Fény első sugara szembenéz a Pilissel és rámosolyog a falura. Ezt a Fényt nem lehet akárhonnan látni, csak innen Pilis Keresztje mellől. Kitágítva ezt a gondolatot, hazánk felett is csak akkor ébred az éltető Fény, ha a kereszt mellől nézzük.

Oly korban élünk, melynek bajai már talán visszafordíthatatlanul a pusztulásba viszik Földünket, mert a mai ember mindenek fölöttivé teszi magát, nem tűri maga fölött az Istent! Gőgje odáig dagadt, hogy neki csak jogai vannak, és senki ne írjon elő számára kötelezettséget.

Pilis Keresztje kötelességet ró ránk, korlátokat szab, és Rendet tart. De az Ő rendjének korlátai nem hagynak minket a szakadékba zuhanni! Isten nélkül nincs értékrend! De ha nincs Isten, ki mondja meg, mi a jó és mi a rossz? Az ember? Rég rossz, ha rá van bízva! Ezért megy most a világ a katasztrófa felé. Az éltető fényt kelet felől várjuk, nyugaton a fény elmegy! Ott manapság nincs szükség a kereszténységre, ott nincs szükség az ősire.

Pedig ami ősi, azt itt hordozzuk génjeinkben, amíg csak élünk. Ezért van rá létszükségünk. Több mint ezer esztendős Istent félő Magyarországot pusztítja tehát az, ki az ősit tagadja. Kinek állhat érdekében ily módon kiirtani ezt a népet? Az ősi itt áll előttünk tizenkét méter magasan és hat méter szélesen. Márványba vésett szöveg megtestesíti történelmünket, hitünket, reményünket, életünk értelmét: „A keresztfához megyek, mert máshol nem lelhetek nyugodalmat lelkemnek.” Itt a Pilisben a kereszt az őshonos és semmi más. Ettől szakrális a Pilis. Nem nehéz megjósolni, ez a hely lelki méregtelenítője lesz annak, aki meglátogatja.

A Nap kisüt fölötte a ködből, mint ahogy most is a Kereszt-áldás idejére. Aki azonosul a Kereszt eszmeiségével, elmond itt egy fohászt, aztán lenéz innen a hegyről szép hazánkra, bármennyire van összekuszálva idegrendszere a lenti világ zajától, innen mosolygó lélekkel fog visszamenni az idevezető úton.

Pilis Keresztje a hely szelleme miatt sajátos egyéniség. Százhuszonhét évgyűrűs törzsét könnyű és jó átölelni, mert gömbölyű. Nem ismer hegyes élű oldalakat! Nem ismer jobboldalt, baloldalt, izmusokat és istákat. Pilis Keresztje politikai hovatartozástól független, mindegyik fölött álló erkölcsi érték. Mindenkinek, aki a Kárpát medencében lakik és szereti hazáját, annak illik tisztelni. Felkiáltójelként már messziről szól hozzánk. Azt mondja:
„Gyertek hozzám, ha bajban vagytok!”
„Ha sötétben botorkálsz, gyere hozzám és megmutatom neked az utat.”
„Erőt adok, ha elgyengültél, csak nézz föl rám!”
„Örömmel és szeretettel töltelek meg, öntözöm kiszáradt lelkedet, hogy helyt állhass ott lent az életben, csak higgy nekem!”

Mint hajótöröttnek a világítótorony az ide látogató számára már messziről szelíden jelzi:
„Barátom a Pilis hegység kapuját lépted át, törölt meg a lábad, mintha hazajönnél, és kérlek szépen, tartsd tiszteletben, ami a kapun belül van!”

Pilis Keresztje adakozásból épült fel, így lesz rajta áldás. Mint ahogy az idetervezett Boldogasszony kápolnát is emberek forintjaiból szeretnénk megépíteni. A majdan itt felépülő kisméretű kápolna homloknyílásán december 21-én, az újjászületés hajnalán a Ziribár dűlő fölött ébredő Nap első sugara a szemben álló Boldogasszony oltárkép arcába néz majd.

Pilis Keresztjének testre szabott feladata van itt a Pilisben. Felemeli a fejünket! Értékrendet mutat az országnak, önbizalmat és kiutat a népének. Ő sokkal szebbet, mélyebbet, tartalmasabbat mond nekünk, mint bárki más. Némaságában is hangosan kiált messzire. Van, aki meghallja, van, aki nem. Nem bánja meg, aki hallgat rá, általa találja meg az útját a remény, a jövő felé!

Pilisszántó, 2003. december 20., szombat 14 óra
Szőnyi József

Pilis Keresztje

Időkép